DRAFT IRISH LANGUAGE SCHEME KILKENNY COUNTY COUNCIL

Closed12 Jan, 2022, 10:11am - 2 Feb, 2022, 5:00pm

Primary tabs

DRÉACHTSCÉIM GAEILGE  COMHAIRLE CONTAE CHILL CHAINNIGH                    

Tá Scéim Gaeilge á hullmhú ag Comhairle Contae Chill Chainnigh faoi réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Tá molta go mbeidh an Scéim seo i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana go dtí 2025.

Is í príomhsprioc Acht na dTeangacha Oifigiúla ná a chinntiú go bhfuil rochtain níos fearr ar sheirbhísí poiblí i nGaeilge agus go bhfuil caighdeán níos airde orthu. Táthar ag súil go mbeidh an Scéim úr ag tógáil ar an dul chun cinn a rinne Comhairle Contae Chill Chainnigh ón gcéad Scéim Teanga maidir le seachadadh seirbhísí trí Ghaeilge.

Conas a bheith páirteach

Is mian le Comhairle Contae Chill Chainnigh fáilte a chur roimh aighneachtaí maidir le hullmhú na scéime nua ó gach cineál páirtí. Féadtar aighneachtaí i scríbhinn, i bhfoirm leictreonach más féidir, a dhéanamh:

Ar Líne:     consult.kilkenny.ie;  nó

Ríomhphost:  gaeilge@kilkennycoco.ie; nó

Post:           Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh.

Is é an spriocdháta d’aighneachtaí / barúlacha a sheoladh isteach ná 5.00 i.n ar 2 Feabhra 2022. Ní chuirfear aon aighneachtaí déanacha san áireamh.

DRAFT IRISH LANGUAGE SCHEME                         

KILKENNY COUNTY COUNCIL

Kilkenny County Council is preparing an Irish Language Scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003.  It is proposed that this Scheme will run for three years until 2025.

The primary objective of the Official Languages Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.  It is anticipated that the new Scheme will build on the progress made by Kilkenny County Council from the first Language Scheme delivering services through Irish.

How to get involved

Kilkenny County Council wishes to invite submissions in relation to the preparation of the new Scheme from all interested parties.  Written submissions, preferably in electronic format, may be made:

Online:      consult.kilkenny.ie;  or

E-mail:       gaeilge@kilkennycoco.ie; or

Post:           Corporate Services, Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny.

Closing date for receipt of submissions/observations is 5.00 p.m. on 2nd February 2022.  Late submissions will not be considered.

File is downloading...

Themes

Irish Language Scheme
Subscribe